Tải phần mềm

TẢI PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN CHUỘT I-TEK

Phiên bản Plus+:  Window  Mac 10.10

Phiên bản Pro/Pro S/Plus:  Window
 Win XP  Mac 10.15